Chịch em người mẫu sexy hàng họ ngọt nước bú cu chuyên nghiệp, lớn. anh muốn cho em người mẫu đi câu dẫn anh. anh nói cũng không có nói sai đâu, em người mẫu tuy rất là muốn làm giám đốc đài truyền hình thành phố, nhưng
với điều kiện này, em người mẫu thật sự là không tiếp thu được. em người mẫu nói xong tức giận đứng lên đi về phía cửa ra. em người mẫu, em người mẫu biết chuyện này đối
với em người mẫu là không công bằng, nhất là bây giờ em người mẫu đã kết hôn rồi, nhưng em người mẫu nói cho em người mẫu biết, người này tuyệt đối không phải một kẻ phàm phu tục
tử, jav đoạn thời gian trước khi anh ly khai khu lầu xanh quán, anh huyện lúc đó là anh, chắc…